Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Łukowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


 

Konkurs wniosków na 2019

Email Drukuj PDF

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Składane wnioski powinny dotyczyć wymienionych zadań lub obszarów problemowych:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, środków zastępczych i NSP.

A. realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu;

B. realizacja programów ograniczania picia alkoholu;

C. programy terapii dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem;

D. prowadzenie pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doświadczających przemocy
i osób stosujących przemoc domową;

E. prowadzenie programów redukcji szkód;

F. prowadzenie działań w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych pomocy psychospołecznej i prawnej.

A. prowadzenie programów psychoterapii współuzależnienia;

B. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

C. organizacja obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/problemem przemocy;

D. tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym;

E. przygotowanie kampanii informacyjnej na temat wszystkich instytucji, których celem jest niesienie pomocy osobom z problemami uzależnień oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
- w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

A. prowadzenie na terenie szkół i placówek oświatowych rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej (ukierunkowane na całe populacje); profilaktyki selektywnej (ukierunkowane na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka); profilaktyki wskazującej (ukierunkowane na jednostki lub grupy wysokiego ryzyka, demonstrujące wczesne symptomy problemów. Lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.parpa.pl, Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl) oraz na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

B. wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się;

C. wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież skierowanych do grup rówieśniczych;

D. prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych podejmowaniem zachowań ryzykowanych i wykluczeniem. Możliwe będzie przyjmowanie
do realizacji jedynie tych projektów, które będą zawierały program profilaktyczny odwołujący
się do skutecznych strategii ze wskazanym realizatorem posiadającym potwierdzone kompetencje do jego realizacji;

E. wdrażanie programów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców;

F. prowadzenie edukacji publicznej w dziedzinie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych we współpracy z lokalnymi mediami;

G. promowania zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji;

H. prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej;

I. prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego w szkołach nauki jazdy dotyczącego problematyki nietrzeźwych kierowców.

Wysokość środków planowanych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok wynosi 600 000 zł.

Główne kryteria oceny wniosków:

· Zgodność z zadaniami zapisanymi w Miejskim Programie na 2019 r. Zadania te wynikają z wniosków zawartych w „Diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych- Łuków 2015” a także z ewaluacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2018 rok.

· W pierwszej kolejności będą przyjmowane do realizacji programy z listy rekomendowanych, o potwierdzonej w badaniach skuteczności.

· Realizatorzy działań powinni wykazać się uprawnieniami i doświadczeniem w pracy profilaktycznej, terapeutycznej.

Zapraszamy do składania wniosków dotyczących powyższych problemów.

Niezbędnym warunkiem rozpatrzenia jest złożenie wniosku na realizację zadania według załączonego wzoru druku, który można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków i strony: www.komisja.lukow.pl .

Programy należy składać w:

Urząd Miasta Łuków - Wydział Spraw Społecznych,
ul. Zdanowskiego 15 pok. nr 3 /parter/, w godzinach od 730 do 1530

w terminie do dnia 25 października 2018 roku.

Informację o rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy otrzymają po przyjęciu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Radę Miasta Łuków.

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Żurawski

Wniosek na Realizację Zadania z Zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - indywidualni

Wniosek na Realizację Zadania z Zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacje

 

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

Email Drukuj PDF

W ramach działalności duszpasterstwa trzeźwości, jako przedłużenie Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie jesienią 2017 r., przygotowywany jest Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Odbędzie się w Siedlcach obok katedry w Centrum Duszpastersko - Charytatywnym w dniach: 27-28 kwietnia 2018 r.

Więcej…
 

Profilaktyk roku 2017

Email Drukuj PDF

Kolejny raz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała tytuł „Profilaktyka roku”. Tytuł profilaktyka roku 2017 otrzymała siostra Regina Zymela, pracująca w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Tytuł został przyznany za realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adresowanych do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dyplom i nagroda zostały wręczone 1.03.2018 r. tuż przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miasta przez Izabelę Janaszek – Talachę, pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz burmistrza Dariusza Szustka.

 

51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Email Drukuj PDF

W niedzielę 11 lutego rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”. Takie też hasło przyświeca wszelkim działaniom podejmowanym w 2018 roku w Apostolstwie Trzeźwości. Nawiązuje ono do słów św. Jana Pawła II: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”. Te słowa mają szczególne znaczenie w roku wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Więcej…
 

Ferie w Parasolu 2018

Email Drukuj PDF

Na pytanie: Jak było w ,,PARSOLU” w czasie ferii? – słyszymy- od dzieci odpowiedzi: ,,czadowo, tanecznie, wesoło, głośno, bombowo, karatekowo, super, filmowo, pączkow itp.” W tym roku ferie w MŚŚ ,,PARASOL” były wyjątkowo udane. Dzięki środkom przeznaczonym przez MKRPA udało się zrealizować dodatkowe projekty zachęcające dzieci do aktywnych form spędzania czasu. Do projektu pozyskano wyjątkowych trenerów, z wielka empatią, charyzmą, zaangażowaniem w wykonywaną pracę i cudownym kontaktem z dziećmi.

Więcej…
 

14. Bezalkoholowy Bal Karnawałowy

Email Drukuj PDF

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają wszystkich miłośników dobrej zabawy bez alkoholu na XIV BEZALKOHOLOWY BAL KARNAWAŁOWY. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w dniu 27.01.2018 roku od godziny 1930 do sali bankietowej „Bursztynowa”, al. T. Kościuszki 56a. Zgłoszenia przyjmują:

Więcej…
 

Wigilia w Parasolu 2017

Email Drukuj PDF

,,Wśród nocnej ciszy….”
Wtorkowy wieczór, 19 grudnia 2017, zgromadził rodziny dzieci z ,,PARASOLA” oraz przyjaciół Świetlicy przy wigilijnym stole. Przy pięknych polskich kolędach, poetyckich tekstach, tradycyjnych potrawach, w cudownej atmosferze składano sobie życzenia wszelkiej pomyślności i i wszechogarniającego dobra. Zaproszeni goście  podkreślali znaczenie rodzinnej atmosfery jaka panuje w tej placówce. Pan Leonard Baranowski przekazał dzieciom życzenia od Pana Burmistrza Miasta Łuków, p. Dariusza Szustka, ponadto docenił rolę wychowawczą Świetlicy.

Więcej…
 

Odpowiedzialnie kieruj swoim życiem

Email Drukuj PDF

Hufiec ZHP Łuków corocznie w swoim planie pracy przewiduje szereg działań profilaktycznych, wśród których pojawia się biwak. W dn. 17 – 19 listopada 2017 r. ponad setka druhów i druhen z Łukowa, Białej Podlaskiej, Starych Kobiałek, Ryżek, Czemiernik wzięła udział w wyjeździe do Parczewa na zaproszenie działających w tym mieście harcerzy i zuchów. Tam został zorganizowany biwak profilaktyczny pod hasłem „Odpowiedzialnie kieruj swoim życiem”.

Więcej…
 


Strona 1 z 13
Odsłon : 339299

stat4u


Sonda

Czy jesteś za zwiększeniem punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5%?
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Polecamy